Willem Passtoorsstraat 139
1073 HW Amsterdam
020 662 0948
info@fysioamsterdam.nl

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis. Wij hebben contracten met zorgverzekeraars en handelen betaling meestal rechtstreeks met hen af. Wordt de behandeling volgens de polisvoorwaarden niet (volledig) vergoed, dan ontvangt u van de zorgverzekeraar of van ons een nota.

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2021

Zitting fysiotherapie € 37
Screening € 18
Intake en onderzoek € 50
Fysiotherapiebehandeling aan huis € 50
Zitting manuele therapie € 50
Zitting oedeemtherapie € 50
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 50
Werkplekadvies op uw werk Prijs n.o.t.k.
    Betalingsvoorwaarden
  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Extra administratiekosten zijn voor rekening van de patiënt/cliënt.
  5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.